Norsk legemiddelhåndbok

Redaksjonsutvalget august 2016

Publisert: 10.08.2016

Sist endret: 15.12.2016

  • Olav Spigset, dr. med., professor St. Olavs hospital, NTNU Trondheim (leder)

  • Halfdan Aass, dr. med., fagdirektør Vestre Viken HF (nestleder)

  • Trine Bjørner, dr. med., spesialist i allmennmedisin Majorstuhuset legegruppe, Oslo

  • Harald Jodalen, dr. med., førsteamanuensis UiO og Nordstrand legesenter, Oslo

  • Øyvind Melien, dr. med., seniorrådgiver Helsedirektoratet, Oslo

  • Renate Pettersen, dr. med., overlege Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo

  • Kirsten K. Viktil, cand. pharm., PhD, spesialist i sykehusfarmasi Diakonhjemmet sykehusapotek, Oslo

  • Siri Wang, cand. pharm, dr. scient., Statens legemiddelverk, Oslo

  • Torgunn Wæhre, overlege Oslo universitetssykehus HF – Ullevål