Norsk legemiddelhåndbok

T7.10.4 *Etseskader (øye)

Publisert: 22.12.2015

Etiologi

Hyppig og viktig skadetype, oftest forårsaket av lut, syre eller løsemidler. Lutskadene kan progrediere over flere dager, mens syreskadene vanligvis når sitt maksimale omfang kort tid etter at uhellet har inntruffet.

Symptomer

Fremkaller sterke smerter, med derav følgende tåreflod og blefarospasme.

Diagnostikk

Anamnese (stoff, mengde, konsentrasjon pH). Hornhinneuklarhet/-epiteldefekt. Rødt øye. Marmoraktig avbleking av sklera og konjunktiva er et prognostisk dårlig tegn.

Behandling
  • Umiddelbar skylling med rikelig vann (ev. rett fra kranen) i 15–20 minutter. Deretter, hvis mulig, fortsettes skyllingen under transporten til lege, og ev. videre til øyeavdeling (ta med noen store håndklær og noen flasker vann) for videre skylling med steril, fysiologisk saltvannsoppløsning (natriumklorid 9 mg/ml). Etseskader som har medført makroskopisk lett synlige epiteldefekter (fluoresceinfarging), bør som hovedregel innlegges.

  • Enkelte arbeidsplasser er utstyrt med spesielle bufferløsninger (f.eks. Diphoterine), som brukt umiddelbart synes å kunne påvirke skadeforløpet i gunstig retning. Man må dog aldri utsette ordinær skylling med vann for å lete etter slike hjelpemidler.

  • Ved kalk- og sementskader må ev. partikler fjernes fra konjunktivalsekken ved dobbeltevertering, spyling og tørking. Bruk av en spesiell kontaktlinse (skyllelinse) tilkoblet IV-sett tillater om nødvendig kontinuerlig øyeskylling gjennom 4–12 timer, men "manuell" skylling med store mengder væske er trolig mer effektivt. Skyllevæsken (f.eks. Ringer-acetat) kan etter behov tilsettes antibiotika, glukokortikoid og EDTA. Etter avsluttet skylling legges det på en komprimerende kloramfenikol eller oksytetrasyklin salvebandasje. Natriumedetat 3,7 mg/ml (0,37 %) øyedråper (magistrell forskrivning), kan dessuten gis de første dager for å løse opp ev. kalkrester. Dosering: 1 dråpe × 4–6.

T7.10.4 *Etseskader (øye)