Norsk legemiddelhåndbok

T23.5.1 Metabolsk acidose

Publisert: 20.02.2017

Generelt
Alvorligheten er ofte proporsjonal med fall i pH, se Tabell 13  . En pasient med alvorlig acidose er som regel i en kritisk livstruende tilstand pga. akutt sykdom eller skade, som skal behandles ved intensiv- eller overvåkingsavdeling.

Det er mange årsaker til metabolsk acidose. Klinisk kan årsaken inndeles etter anion gap.

Høy anion gap-acidose

Hvis anion gap > 14 (se ligning 1 over) kan årsakene være:

  • Ketoacidose (diabetes (se T3.1.3.4 Diabetisk ketoacidose), sult, alkohol, antipsykotika)
  • Laktacidose (oftest pga. nedsatt vevsperfusjon og med hypoksi)

  • Nyresvikt (uremisk acidose, se  T13.4.3 Kronisk nyresvikt)
  • Toksiner (etylenglykol, metanol, salicylater. Se G12  ). NB! Ved slike årsaker til metabolsk acidose vil det vanligvis også finnes et stort positivt osmolært gap
  • Enkelte legemidler, som metformin

Normal anion gap-acidose (også kalt hyperkloremisk acidose)
  • Renal tubulær acidose, bruk av karboanhydrasehemmer

  • Gastrointestinale årsaker (diaré, stomi, fisteltap eller overforbruk av laksativa)

  • Andre årsaker, f.eks. infusjon av HCl eller NH4Cl

  • Ved store volum av NaCl 9 mg/ml (154 mmol/l)

Behandling

Behandlingen må først og fremst rettes mot årsaken til acidosen. Bedre oksygentilbud til vevene, behandle hyperglykemi, dialyse/hemofiltrasjon eller antidoter. Både lever og nyrer er sentrale organer med tanke på å bryte ned organiske syrer og derved gjenvinne HCO3 og derved normalisering av acidosen. Ved livstruende acidose kan det være aktuelt med korreksjon av acidosen ved å bruke alkaliserende behandling (natriumhydrogenkarbonat, trometamol), men selv da er evidensen svak. Best effekt har alkaliserende behandling ved normal anion gap-acidose. Ved høyt anion gap bør en være restriktiv i bruk av alkali. Det er viktig ikke å fullkorrigere acidosen da dette sammen med kausalbehandling vil kunne gi en metabolsk alkalose (overkorrigering). Det vanligste er å korrigere 1/3 til 1/2 av total HCO3– deficit.
For å regne ut HCO3 deficit kan en bruke BE (base excess) og vekt:

  1. Estimert dose = Vekt x 0,3 (tallverdien av BE)

For en pasient som veier 70 kg og som har BE på -15 blir utregningen:
70 x (0,3 x 15) = 315 mmol
Vanligvis korrigerer vi ikke 100 %, men gir opp til 50 % første gang (≈ 160 mmol).

Legemiddelomtaler og preparater, se

T23.5.1 Metabolsk acidose