Norsk legemiddelhåndbok

T4.6.1.1.5 Primærprofylakse mot DVT ved kirurgi og andre tilstander

Publisert: 24.02.2016

Sist endret: 08.11.2017

Kort oppsummering

 • Legemiddelprofylakse:
  - Større abdominalkirurgi: 4–8 timer postoperativt. Lavmolekylært heparin x 1 i 7–10 dager, eller til mobilisering (ved kreftkirurgi i 28 dager).
  - Større ortopedisk kirurgi: 4–24 timer postoperativt. Lavmolekylært heparin × 1 (ved protesekirurgi i hofte og kne er dabigatran, apiksaban eller rivaroksaban p.o. et alternativ). Behandlingen bør vare i 10 dager. Ved elektiv hofteoperasjon med totalprotese bør en vurdere forlenget profylakse i 28–35 dager.
  - Ikke kirurgiske tilstander: Lavmolekylært heparin × 1 hos enkelte indremedisinske pasienter, spesielt ved immobilisering og andre risikofaktorer.

Tidlig postoperativ mobilisering er viktig, men ofte utilstrekkelig for å forebygge trombose hos trombosedisponerte individer. Mekaniske hjelpemidler som intermitterende pneumatisk kompresjon av tykkleggen eller bruk av gradert elastisk kompresjonsstrømpe (TED‑strømpe) reduserer insidensen av postoperativ venetrombose, men har mindre effekt enn legemiddelprofylakse.

Tidligere venøs trombose, kjent trombofili eller familiær forekomst av venøs trombose, overvekt, alder over 40 år, malign sykdom, polycytemi, p pillebruk, østrogensubstitusjon, langvarig inngrep eller immobilisering er viktige risikofaktorer. Hos pasienter med særlig høy tromboserisiko, spesielt ved tidligere trombose og ved alvorlig trombofili, er det aktuelt med tilpassede regimer (høyere doser og lengre profylakse).

Legemiddelprofylakse

Det foreligger omfattende dokumentasjon for nytten av tromboseprofylakse ved kirurgi. Temaet berøres her bare summarisk, og det henvises til spesiallitteratur. Alle kirurgiske og indremedisinske avdelinger bør ha skriftlige retningslinjer for tromboseprofylakse.

 1. Større abdominalkirurgi, inkludert gynekologisk og urologisk kirurgi: Pasienten bør få profylakse med et lavmolekylært heparin gitt subkutant en gang daglig i 7–10 dager, eller til mobilisering. Ved kreftkirurgi bør tromboseprofylakse gis i 28 dager. Ved fedmekirurgi bør en vurdere høyere doser tilpasset vekt. Det er holdepunkter for at profylakse kan starte 4–8 timer postoperativt uten vesentlig tap av tromboseprofylaktisk effekt.

 2. Større ortopedisk kirurgi, inkl. totalprotese i hofte og kne og hoftefraktur: Tromboseprofylakse med et lavmolekylært heparin gitt subkutant × 1. Ved protesekirurgi i hofte og kne er behandling med dabigatran, apiksaban eller rivaroksaban gitt per os et alternativ. Behandlingen bør vare i 10 dager. Ved elektiv hofteoperasjon med totalprotese bør en vurdere forlenget profylakse i 28–35 dager. Profylakse kan starte 4–24 timer postoperativt, se dosering for de enkelte preparatene. Merk at bruk av lav-molekylært heparin øker risikoen for blødningskomplikasjoner i selve operasjonssåret.

 3. Profylakse ved ikke‑kirurgiske tilstander. Lavmolekylært heparin subkutant × 1 reduserer risikoen for venøs trombose etter akutt hjerteinfarkt og hjerneinfarkt. Hos andre indremedisinske pasienter er profylakse i form av et lavmolekylært heparin gitt subkutant × 1 aktuelt hos pasienter med stuvningshjertesvikt eller lungesvikt når de er immobilisert over 2–3 dager, spesielt når de har andre risikofaktorer (aktiv kreftsykdom, tidligere venøs trombose, akutt nevrologisk sykdom, inflammatorisk tarmsykdom m.m.).

 4. Profylakse mot DVT/LE ved lengre flyreiser. Se L4.5.2.1 Dabigatran.
Kilder
Primærprofylakse mot DVT ved kirurgi og andre tilstander

T4.6.1.1.5 Primærprofylakse mot DVT ved kirurgi og andre tilstander