Norsk legemiddelhåndbok

T12.8.4 Alfa-gal-allergi (kjøttallergi)

Publisert: 15.11.2017

Sist endret: 08.12.2017

Kort oppsummering

  • Symptomer: Forsinket straksreaksjon med systemiske symptomer, ev. med anafylaksi og respiratorisk distress etter inntak av kjøtt fra pattedyr.

  • Diagnostikk: Anamnestisk og påvisning av serumspesifikke alfa-gal-IgE-antistoffer.

  • Behandling: Ingen spesifikk. Unngå inntak av rødt kjøtt - dvs. kjøtt fra pattedyr.

Generelt

Inntak av rødt kjøtt kan forårsake en forsinket immunologisk reaksjon som følge av frigjøring av antistoffer mot galaktose-alfa-1,3-galaktose (alfa-gal) under fordøyelsesprosessen. Allergi mot rødt kjøtt (alfa-gal allergi) er antatt sjelden, men beskrevet i en rekke land, også Norge. Tilstanden er lite kjent og derfor antakelig underdiagnostisert. I motsetning til andre mat-allergier som i de aller fleste tilfeller er protein-relaterte, er kjøttallergi indusert av et karbohydrat introdusert via flåttbitt.

Alfa-gal-allergi er eneste kjente karbohydratmedierte matallergi. Allergisk reaksjon oppstår 1-8 timer etter inntak av kjøttprodukter fra pattedyr (forsinket start) med generelle symptomer og ev. anafylaksi. Måling av serum spesifikk IgE for alfa-gal er viktig diagnostisk.

Kjente flåttbårne sykdommer:
  1. Borreliose (Lyme borreliose) - vanligst. Se Folkehelseinstituttet (22.06.2017) og
  2. Skogflåttencefalitt (TBE) - sensymptomer kan ligne ME/CFS. Se Folkehelseinstituttet (31.01.2014) og  L1.8.25 Skogflåttvirusencefalittvaksine.
  3. Alfa-gal-allergi (kjøttallergi) 
  4. Andre: f.eks. anaplasmose, babesiose og tularemi (harepest). Se Folkehelseinstituttet (22.06.2017).

Etiologi

Flere arter av flått har blitt assosiert med alfa-gal-allergi. Når flåtten biter, injiseres noe flåttspytt inneholdende alfa-gal som trigger IgE antistoff immunreaksjon. Alfa-gal finnes i rødt kjøtt men ikke i hvitt kjøtt. Spesifikke IgE-antistoffer mot alfa-gal er derfor en god markør for allergi mot rødt kjøtt. Rødt kjøtt forstås i denne sammenheng som kjøtt fra pattedyr som svin, storfe, geit, smale (lam, sau, vær) og storvilt.

Symptomer

Symptomer forekommer vanligvis 2 - 8 timer etter inntak av rødt kjøtt («forsinket straksreaksjon» - delayed onset), med påfølgende relativt likt reaksjonsmønster som for andre IgE-relaterte matallergier med systemisk kløe, elveblest, angioødem, mage-tarm plager og mulig anafylaksi. I 70% av tilfellene er reaksjonen ledsaget av respiratorisk distress, hvorfor man bør være spesielt oppmerksom på, og antakelig utelukke, alfa-gal-allergi hos astmatikere. Noen få kan også reagere på alfa-gal i melk, gelatin samt innmat som lever og nyre.

Andre relevante alfa-gal allergiske reaksjoner:
  1. Anafylaktoid straksreaksjon etter infusjon av cetuksimab/cetuximab (se SPC pkt 4.4 - side 4 - 3. avsnitt).

  2. Immunologisk relatert degradering og hypersensitivitetsreaksjon etter innsetting av bioprotetiske hjerteklaffer (f.eks. aortaventiler fra gris) er beskrevet.

  3. Immunologiske reaksjoner overfor gelatinholdige intravenøse væsker L23.7.2.3 Gelatinforbindelser samt Gelofusin, Haemaccel.
Diagnostikk

Anamnestisk  avdekkes sammenheng mellom inntak av rødt kjøttinntak og allergisk reaksjonsmønster som beskrevet over, ev. også tidligere flåttbitt.

Måling av serumspesifikke alfa-gal-IgE-antistoffer er vesentlig for å stille diagnosen. Blodprøver for spesifikt IgE mot okse, lam, svin og elg kan være høye, og hudprikktestene kan være positiv. IgE-antistoffene spesifikke for alfa-1,3-galaktose (alfa-gal) er vanligvis ekstremt høye (S-IgE:> 100 kU/L), og positiviteten til denne testen gir forklaringene på pasientens reaksjoner. Høye serum spesifikke IgE-nivåer av alfa-gal hos pasienter med klinisk mistanke om kjøttallergi vil derfor ha en høy positiv prediktiv verdi for diagnosen. For ytterligere informasjon, prøverekvirering og tolkning av prøvesvar, konferer f.eks. OUS Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Ullevål sykehus, Seksjon for medisinsk immunologi.

Merk: Måling av aktiviteten til enzymet alfa-galactosidase A benyttes i diagnostikk av Fabry sykdom. 

Behandling
Ingen. Hvorvidt alfa-gal-allergi er livslang er uavklart, men i tillegg til å unngå å spise kjøtt fra pattedyr, bør pasienten utstyres med adrenalin autoinjektor .
Alfa-gal allergi innebærer ikke at de rammede bør bli vegetarianer da kjøtt fra f.eks. fjærkre, fisk og skalldyr ikke utløser reaksjonen. Allergener i rødt kjøtt blir ikke påvirket av bearbeiding som prosessering, koking, steking, frysing osv.
Legemiddelomtaler og preparater, se
Adrenalin autoinjektor, se  L8.10.1.1 Adrenalin
Kilder
Alfa-gal-allergi (kjøttallergi)

T12.8.4 Alfa-gal-allergi (kjøttallergi)